Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

🙂 Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD) to kompleksowe, intensywne
i wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie i stymulowanie ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do czasu podjęcia nauki w szkole. Wsparciem objęta jest też rodzina dziecka.

🙂 Wymogiem niezbędnym do zakwalifikowania na zajęcia jest Opinia o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka wydawana przez publiczne poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

🙂 Zespół WWRD opracowuje indywidualny program zajęć z małym dzieckiem, jego realizacja odbywa się w formie zabawowej z wykorzystaniem   elementów wielu metod terapeutycznych. Wszystkie zabawy stymulują rozwój umiejętności komunikowania się, ćwiczą różnorodne funkcje zmysłowe. Motywują dzieci słuchania, rozwijają i kształcą spostrzegawczość, umiejętność reagowania i wyobraźnię. Stymulują rozwój mowy,  umiejętność wyrażania się przez mowę, mimikę, gestykulację i motorykę.

🙂 Wymiar zajęć w ramach Wczesnego Wspomagania wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu,
w zależności od możliwości i potrzeb psychofizycznych dziecka.

Terapia w ramach Wczesnego Wspomagania może obejmować następujące zajęcia:

  • Logopedia
  • Nerologopedia
  • EEG Biofeedback
  • Integracja Sensoryczna
  • Terapia Ręki
  • Terapia pedagogiczna
  • Terapia psychologiczna
wwrd